przejdź do treści | przejdź do menu


Charakterystyka stacji: Bory Tucholskie-Zielonka

Komentarze
Uwagi dodatkowe Stacja pomiarowa Bory Tucholskie - Zielonka została uruchomiona 29 maja 2004 roku. W 2005 roku została ona włączona w sieć wojewódzką realizującą zadania Państwowego Monitoringu Środowiska. W pierwszym okresie działalności na stacji wykonywane były podstawowe pomiary zanieczyszczenia powietrza oraz pomiary meteorologiczne. W związku z usytuowaniem z dala od wpływu działalności człowieka, jej wyposażenie było systematycznie uzupełniane o urządzenia do pomiaru kolejnych zanieczyszczeń. Obecnie zakres pomiarowy na stacji przedstawia się następująco: zanieczyszczenia automatyczne gazowe mierzone są za pomocą następujących analizatorów: dwutlenek siarki: API T100 od 2013 r.; tlenki azotu: API T200 od 2013 r.; tlenek węgla: API T300 od 2013 r.; ozon: API T400 od 2013 r.; węglowodorowe prekursory ozonu C2-C12 (85 związków): zestaw dwóch chromatografów Airmozone od 2009 r.; rtęć całkowita: Tekran 2537B od 2010 r.; zanieczyszczenia pyłowe, mierzone są za pomocą dwóch poborników pyłu PM10 i PM2,5 HVS Digitel DHA-80, wykonywane pomiary to: pył zawieszony PM10, PM2,5, metale w PM10 (Cd, Ni, Pb, As), wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w PM10 (benzo(a)piren, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren, dibenzo(a,h)antracen), kationy w PM2,5 (NH4+, Na+, Ca2+, K+, Mg2+), aniony w PM2,5 (SO42-, NO3-, Cl-), węgiel organiczny i elementarny w PM2,5; formaldehyd, mierzony za pomocą aspiratora wielokanałowego; depozycja atmosferyczna całkowita, mierzona za pomocą kolektora opadu całkowitego: metale (Cd, Ni, As, Hg) i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (benzo(a)piren, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren, dibenzo(a,h)antracen); parametry meteorologiczne: temperatura powietrza, wilgotność względna, ciśnienie atmosferyczne, promieniowanie całkowite, opad atmosferyczny.
Nazwa stacji 01. Bory Tucholskie-Zielonka Krótka nazwa stacji 01.BoryTuch.
Krajowy kod stacji KpZielBoryTu Międzynarodowy kod stacji PL0077A
Strefa Typ stacji tła regionalnego
Adres
Zielonka
Sieć pomiarowa Pomiary automatyczne
Właściciel WIOŚ Bydgoszcz
ul. Piotra Skargi 2
85-018
Tel.:
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl
Nadzorca WIOŚ Bydgoszcz
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
Tel.:
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl
Cel pomiarowy (or) ocena narażenia ekosystemów
Opis celu badań Stacja pełni funkcję stacji tła dla województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto, z uwagi na zanieczyszczenie powietrza lotnymi związkami organicznymi, przyczyniającymi się do tworzenia ozonu troposferycznego, pełni ona również funkcję tła dla Polski. Celem badań jest określenie całkowitej ilości tych zanieczyszczeń w powietrzu oraz ich rozdział na poszczególne związki, co pozwoli stwierdzić, który z nich ma największe znaczenie przy powstawaniu ozonu. Stacja Bory Tucholskie – Zielonka, jest również stacją tła regionalnego. Jako jedna z trzech stacji w Polsce, wykonuje pomiary zanieczyszczenia metalami ciężkimi i WWA w pyle PM10, całkowitej depozycji tych zanieczyszczeń oraz składu chemicznego pyłu PM2,5. Ponadto, wykonywane są pomiary całkowitej rtęci w stanie gazowym.

Parametry mierzone na stacji

 • Dwutlenek siarki
 • Dwutlenek azotu
 • Tlenki azotu
 • Tlenek azotu
 • Ozon troposferyczny
 • 2,3-dimeC5+2meC6
 • 2,3,4-tmepentan
 • m,p-Ksylen
 • o-Ksylen
 • 1,2,4-TMB
 • 3-chloro-1-propen
 • Temperatura powietrza
 • Ciśnienie atmosferyczne
 • Wilgotność względna
 • Promieniowanie całkowite
 • etylen
 • propan
 • freon-12
 • propen
 • i-butan
 • n-butan
 • acetylen
 • 1-heksen
 • 1-buten
 • chlorek winylu
 • cyklopentan
 • freon-11
 • i-pentan
 • n-pentan
 • 1,3-butadien
 • 1,1-dichloroetylen
 • trans-2-penten
 • 1-penten
 • cis-2-penten
 • 2,2-dimetylobutan
 • cykloheksan
 • 2,3-dimetylobutan
 • i-heksan
 • 3-metylopentan
 • n-heksan
 • izopren
 • dichlorometan
 • 2-metylo-1-penten
 • n-heptan
 • 1,1-dichloroetan
 • cis-1,2-diCletylen
 • chloroform
 • 1,2-dichloroetan
 • 1,1,1-trichloroetan
 • czterochlorek węgla
 • 3-metyloheksan
 • 1,2-dichloropropan
 • trichloroetylen
 • i-oktan
 • trans-1,3-diClpropen
 • 1,2,4-TCB
 • formaldehyd
 • freon-113
 • freon-114
 • metylocykloheksan
 • cis-1,3-diClpropen
 • 1,1,2-trichloroetan
 • n-oktan
 • Toluen
 • 2-metyloheptan
 • 3-metyloheptan
 • 1,2-dibromoetan
 • tetrachloroetylen
 • chlorobenzen
 • Etylobenzen
 • Styren
 • n-nonan
 • i-propylobenzen
 • a-pinen
 • n-propylobenzen
 • m-etylotoluen
 • p-etylotoluen
 • 1,3,5-TMB
 • o-etylotoluen
 • b-pinen
 • 1,4-dichlorobenzen
 • n-dekan
 • 1,2,3-TMB
 • 1,2-dichlorobenzen
 • m-dietylobenzen
 • p-dietylobenzen
 • n-undekan
 • Temperatura stacji
 • 1,3-dichlorobenzen
 • n-dodekan
 • etan
 • Tlenek węgla
 • 2-penten
 • Hg gazowa
 • Hg
 • i-buten
 • 2,4-dimetylopentan
 • Opad atmosferyczny
 • acetaldehyd
 • trans-2-buten
 • cis-2-buten
 • metylocyklopentan
 • Benzen
foto

Stacje