przejdź do treści | przejdź do menu


Charakterystyka stacji: Bydgoszcz-Pl. Poznański

Komentarze
Uwagi dodatkowe Stacja pomiarowa została uruchomiona w styczniu 2006 roku. Głównym celem wykonywanych badań jest pomiar zanieczyszczeń komunikacyjnych w mieście. Wyposażenie stacji pomiarowej pozwala na szczegółową ocenę zanieczyszczeń wywołanych transportem drogowym. Ze względu na położenie stacji w bliskim sąsiedztwie zwartej zabudowy mieszkaniowej, duży wpływ na otrzymywane wyniki, głównie w okresie grzewczym, ma również niska emisja. W ramach modernizacji sieci pomiarowej w województwie, zakres pomiarowy stacji ulegał rozszerzeniu. W lutym 2007 roku, na stacji rozpoczęto pomiary metali ciężkich i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w pyle zawieszonym PM10, ponadto w kwietniu 2007 roku rozpoczęto także tygodniowe serie pomiaru hałasu komunikacyjnego. Natomiast w 2009 roku, zaprzestano wykonywania pomiarów automatycznych ozonu, jednakże istnieje możliwość przeglądania danych archiwalnych. Na stacji wykonywane są pomiary automatyczne następującymi analizatorami: dwutlenek siarki: API 100E od 2006 r.; tlenki azotu: Thermo 42i od 30.05.2012 r; tlenek węgla: Thermo 48i od 30.05.2012 r.; ozon: API 400E od 2006 r. do 20.06.2010 r.; pył PM10: TEOM 1410A z systemem ACCU od 2006 r.; pył PM2,5: TEOM 1405F od 18.06.2012 r.; węglowodory aromatyczne: AirTOXIC Chromatotec BTX od 12.02.2010 r.; pomiary meteorologiczne: temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność powietrza, opad atmosferyczny, kierunek i prędkość wiatru. Wykonywane pomiary manualne to: metale w pyle PM10: ołów, arsen, kadm, nikiel; wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w pule PM10: benzo(a)piren. W dniu 14.03.2014 r. na stacji ropoczęto badania manualne pyłu PM10 oraz metali i BaP za pomocą pobornika manulanego LVS.
Nazwa stacji 02. Bydgoszcz-Pl. Poznański Krótka nazwa stacji 02.Bydg-Pl.Pozn
Krajowy kod stacji KpBydPlPozna Międzynarodowy kod stacji PL0252A
Strefa Typ stacji komunikacyjna
Adres Plac Poznański
85-018 Bydgoszcz
Sieć pomiarowa Pomiary automatyczne
Właściciel WIOŚ Bydgoszcz
ul. Piotra Skargi 2
85-018
Tel.:
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl
Nadzorca WIOŚ Bydgoszcz
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
Tel.:
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl
Cel pomiarowy (oz) ocena narażenia populacji
Opis celu badań Celem badań jest pomiar zanieczyszczeń komunikacyjnych w mieście Bydgoszczy. Wyposażenie stacji pomiarowej, pozwala na szczegółową ocenę zanieczyszczeń wywołanych transportem drogowym.

Parametry mierzone na stacji

 • Tlenek węgla
 • Dwutlenek siarki
 • Tlenek azotu
 • Tlenki azotu
 • Dwutlenek azotu
 • Ozon troposferyczny
 • Filtr TEOM'u PM10
 • Pył zawieszony (<10 µm)
 • Promieniowanie całkowite
 • Opad atmosferyczny
 • Temperatura powietrza
 • Ciśnienie atmosferyczne
 • Wilgotność względna
 • Kierunek wiatru
 • Prędkość wiatru
 • o-Ksylen
 • Etylobenzen
 • Benzen
 • Toluen
 • m,p-Ksylen
 • Temperatura stacji
 • Pył zawieszony PM2,5 surowy
 • Filtr TEOM'u PM2,5
 • <>
 • RT Benzen
 • RT Toluen
 • RT m,p-Ksylen
 • RT o-Ksylen
 • RT Etylobenzen
 • Toluen BS
 • Benzen BS
 • Pył zawieszony PM2,5 referencyjn
 • Pył zawieszony PM10 surowy
 • Pył zawieszony (<2,5 µm)
 • Pył zawieszony PM10 referencyjny
foto

Stacje