przejdź do treści | przejdź do menu


Charakterystyka stacji: Toruń-Policja

Komentarze
Uwagi dodatkowe Stacja pomiarowa została uruchomiona w dniu 20 kwietnia 1993 roku. Na stacji wykonywane są pomiary automatyczne następującymi analizatorami: pył zawieszony PM10: TEOM 1405F od 1.01.2012 r.;pył zawieszony PM2,5: BAM 1020 od 3.06.2009 r.; ozon: Thermo 49i od 1.01.2012 r. Na stacji wykonywane są ponadto pomiary manualne: pyłu zawieszonego PM10: PNS 3D15A od 1.01.2012 r.; pyłu zawieszonego PM2,5: PNS LVS 16 MCZ od 20.04.2010 r.; metali w pyle PM10: arsen, kadm, nikiel, ołów; wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w pyle PM10: benzo(a)pirenu; pomiary pasywne: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i benzenu. Na stacji wykonywano ponadto pomiary manualne i automatyczne: dwutlenku siarki automatycznie: ANIM 86 od 3.06.1993 r. do 30.11.1995 r.; ML 9850 od 1.12.1995 r. do 2.11.1999 r.; AF21M-LCD od 3.11.1999 r. do 5.06.2006 r.; tlenków azotu automatycznie: AC31M od 7.11.1994 r. do 31.10.2003 r.; AC32M od 1.11.2003 r. do 18.09.2007 r.; AC31M od 19.09.2007 r. do 7.01.2008 r; dwutlenku siarki: aspirator ZAG-1 od 20.04.1993 r. do 2.06.1993 r.; dwutlenku azotu: aspirator ZAG-1 od 20.04.1993 r. do 6.11.1994 r.; benzenu od 2001 r. do 2010 r.; ołowiu w pyle zawieszonym PM10 od 2000 r.; rtęci w pyle zawieszonym PM10 w latach 2006-2007; innych metali (As, Cd, Ni) w pyle zawieszonym PM10 od 2005 r.; benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 od 2006 r.; mrówczanu metylu w latach 2001-2008; octanu metylu w latach 2001-2009; ksylenu w latach 2001-2009; toluenu w latach 2001-2009; metanolu w latach 2001-2008; glikolu w latach 2001-2008; octanu etylu w 2009 r.; octanu butylu w 2009 r.; chlorku metylenu w 2009 r.; metyloetyloketonu w 2009 r.; etylobenzenu w 2009 r.; styrenu w 2009 r.
Nazwa stacji 07. Toruń-Policja Krótka nazwa stacji 07.Tor-Pol.
Krajowy kod stacji KpToruDziewu Międzynarodowy kod stacji PL0071A
Strefa Typ stacji tła miejskiego
Adres Dziewulskiego 1
87-100 Toruń
Sieć pomiarowa Pomiary automatyczne
Właściciel WIOŚ Bydgoszcz Delegatura w Toruniu
ul. Moniuszki 15-21
87-100
Tel.:056/611-52-29
e-mail: torun@wios.bydgoszcz.pl
Nadzorca WIOŚ Bydgoszcz Delegatura w Toruniu
ul. Moniuszki 15-21
87-100 Toruń
Tel.:056/611-52-29
e-mail: torun@wios.bydgoszcz.pl
Cel pomiarowy (oz) ocena narażenia populacji
Opis celu badań Monitoring zanieczyszczeń powietrza w rejonie reprezentatywnym dla wschodniej części miasta. Stacja ta została wybrana do oceny Wskaźnika Średniego Narażenia dla pyłu PM2,5 w Toruniu, w związku z czym od 2010 roku rozpoczęto wykonywanie pomiarów pyłu zawieszonego PM2,5 metodą manualną grawimetryczną, przy użyciu pobornika PNS LVS-16 MCZ.

Parametry mierzone na stacji

 • Dwutlenek siarki
 • Tlenek azotu
 • Dwutlenek azotu
 • Tlenki azotu
 • Pył zawieszony (<10 µm)
 • Temperatura stacji
 • Flow
 • Pył zawieszony (<2,5 µm)
 • Pył zawieszony PM10 referencyjny
 • Filtr TEOM'u PM10
 • Ozon troposferyczny
 • Pył zawieszony PM10 surowy
foto

Stacje