przejdź do treści | przejdź do menu


Charakterystyka stacji: Ciechocinek

Komentarze
Uwagi dodatkowe Stacja pomiarowa została uruchomiona 1 stycznia 1993 roku. Początkowo wykonywane były pomiary benzenu, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu zawieszonego PM10. W okresie od 17.06.2009 r. do 30.10.2009 r., prowadzono także pomiary automatyczne sumy węglowodorów, z użyciem analizatora Thermo 51C. Obecnie na stacji prowadzone są następujące pomiary automatyczne: ozon: Thermo 49i od 2007 r.; tlenki azotu: Thermo 42i od 06.01.2012 r.; węglowodory aromatyczne: AirTOXIC Chromatotec BTX od 2011 r.; pomiary meteorologiczne: temperatura powietrza, wilgotność powietrza, opad atmosferyczny, kierunek i prędkość wiatru. Pomiary manualne wykonywane są za pomocą pobornika pyłu ze zmieniaczem kaset, w trybie ciągłym, ich zakres przedstawia się następująco: pył PM10; metale w pyle PM10: ołów, arsen, kadm, nikiel; wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w pyle PM10: benzo(a)piren, benzo(a)atracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, dibenzo(a,h)antracen i indeno(1,2,3-cd)piren.
Nazwa stacji 09. Ciechocinek Krótka nazwa stacji 09.Ciechocinek
Krajowy kod stacji KpCiechTezni Międzynarodowy kod stacji PL0066A
Strefa Typ stacji tła miejskiego
Adres Tężniowa
87-720 Ciechocinek
Sieć pomiarowa Pomiary automatyczne
Właściciel WIOŚ Bydgoszcz Delegatura we Włocławku
ul. Kopernika 2
87-800
Tel.:054/231-21-03
e-mail: wloclawek@wios.bydgoszcz.pl
Nadzorca WIOŚ Bydgoszcz Delegatura we Włocławku
ul. Kopernika 2
87-800 Włocławek
Tel.:054/231-21-03
e-mail: wloclawek@wios.bydgoszcz.pl
Cel pomiarowy (oz) ocena narażenia populacji
Opis celu badań Celem wykonywania pomiarów, w tej lokalizacji jest ocena zanieczyszczenia powietrza na terenie miejscowości uzdrowiskowej, jaka jest Ciechocinek. Stacja znajduje się w północnej części miasta Ciechocinek na terenie Parku Tężniowego. W mieście znajdują się m.in. szpitale uzdrowiskowe, sanatoria i ośrodki wypoczynkowe.

Parametry mierzone na stacji

 • Dwutlenek azotu
 • RT Etylobenzen
 • Toluen BS
 • Tlenki azotu
 • Suma węglowodorów
 • Opad atmosferyczny
 • Temperatura stacji
 • Ciśnienie atmosferyczne
 • Wilgotność względna
 • Kierunek wiatru
 • Prędkość wiatru
 • Toluen
 • o-Ksylen
 • RT Benzen
 • Temperatura powietrza
 • m,p-Ksylen
 • Etylobenzen
 • RT Toluen
 • RT m,p-Ksylen
 • RT o-Ksylen
 • Ozon troposferyczny
 • Tlenek azotu
 • Benzen
 • Promieniowanie całkowite
foto

Stacje