przejdź do treści | przejdź do menu


Charakterystyka stacji: Toruń-Koniczynka

Komentarze
Uwagi dodatkowe Stacja pomiarowa WIOŚ została uruchomiona 1 stycznia 1996 roku, na terenie Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Początkowo wykonywano tylko pomiary dwutlenku siarki. Od 1 stycznia 2004 roku, wykonywane są dodatkowo pomiary pyłu zawieszonego PM10, od 2007 roku tlenków azotu, a od 2011 roku ozonu oraz metali (Pb, Cd, Ni, As) w pyle PM10 i benzo(a)pirenu w pyle PM10. Stacja znajduje się w terenie otwartym, wśród pól uprawnych. Pomiary pyłu zawieszonego PM10 początkowo wykonywano metodą manualną, w 2008 roku w okresie od 1 stycznia do 28 października metodą automatyczną radiometryczną, a od 16 lutego 2009 roku ponownie metodą manualną. Na stacji wykonywane są pomiary automatyczne następującymi analizatorami: dwutlenek siarki: Thermo 43i od 1 stycznia 2012 r.; tlenki azotu: Thermo 42i od 23.12.2011 r.; pył zawieszony PM10: MP 101M od 1.01.2008 r. do 29.10.2008 r.; ozon: ML9812 od 21.01.2011 r. Na stacji wykonywane są ponadto pomiary manualne: pyłu zawieszonego PM10: SVEN LECKEL SEQ 47/50 od 1.01.2012 r.; metali w pyle zawieszonym PM10: arsen, kadm, nikiel, ołów od 1.01.2011 r.; wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w pyle PM10: benzo(a)pirenu od 1.01.2011 r.
Nazwa stacji 12. Toruń-Koniczynka Krótka nazwa stacji 12.Tor-Kon.
Krajowy kod stacji KpKoniczynka Międzynarodowy kod stacji PL0068A
Strefa Typ stacji tła regionalnego
Adres
87-148 Koniczynka
Sieć pomiarowa Pomiary automatyczne
Właściciel WIOŚ Bydgoszcz Delegatura w Toruniu
ul. Moniuszki 15-21
87-100
Tel.:056/611-52-29
e-mail: torun@wios.bydgoszcz.pl
Nadzorca WIOŚ Bydgoszcz Delegatura w Toruniu
ul. Moniuszki 15-21
87-100 Toruń
Tel.:056/611-52-29
e-mail: torun@wios.bydgoszcz.pl
Cel pomiarowy (or) ocena narażenia ekosystemów
Opis celu badań Monitoring zanieczyszczeń powietrza na terenie pozamiejskim, będącym pod wpływem między innymi emisji z terenu Torunia.

Parametry mierzone na stacji

  • Tlenek azotu
  • Dwutlenek azotu
  • Tlenki azotu
  • Temperatura powietrza
  • Ciśnienie atmosferyczne
  • Temperatura stacji
  • Ozon troposferyczny
  • Dwutlenek siarki
  • Pył zawieszony (<10 µm)
foto

Stacje