przejdź do treści | przejdź do menu


Pomiary automatyczne zanieczyszczeń powietrza w woj. kujawsko-pomorskim

Badania stężeń zanieczyszczeń w powietrzu prowadzi się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1032) dla następujących substancji: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, ozonu, pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2.5, tlenku węgla, benzenu oraz ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10. W województwie kujawsko – pomorskim w 2011 roku istniały 24 stacje pomiarowe, z których 16 należało do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a 8 do zakładów przemysłowych. Obecnie WIOŚ posiada 9 stacji automatycznych stacjonarnych (w tym 1 wyłącznie meteorologiczna) oraz 4 stacje kompaktowe typu airpointer (w tym 1 mobilna).

Ze wszystkich automatycznych stacji pomiarowych wyniki pozyskiwane są w trybie on-line. Stacje te są elementami Sieci Monitoringu Powietrza w województwie kujawsko - pomorskim. Wyniki pomiarów ze stacji automatycznych gromadzone są w bazie danych systemu CS5.

Uzupełnieniem pomiarów w stałych stacjach automatycznych są pomiary metodą pasywną prowadzone od 1996 roku oraz pomiary manualne. Wyniki pomiarów ze wszystkich stanowisk pomiarowych służą do wykonywania rocznych i pięcioletnich ocen jakości powietrza we wszystkich strefach województwa kujawsko - pomorskiego oraz sporządzania raportów o aktualnym stanie jakości powietrza. Wyniki przekazywane są również do bazy krajowej JPOAT, gdzie wykorzystuje się je do oceny jakości powietrza w kraju.

Wyniki pomiarów automatycznych są wynikami nie zweryfikowanymi. Podlegają one wielostopniowej weryfikacji w odpowiednich odstępach czasowych, tj. doba miesiąc, rok. Wyniki pomiarów parametrów meteorologicznych mają charakter poglądowy.Zestawienie substancji mierzonych na stacjach automatycznych

0
0
Lp. Stacja SO2 NO NO2 NOx CO O3 PM10 PM25 Hg gazowa
1 Bory Tucholskie-Zielonka
2 Bydgoszcz-Pl. Poznański
3 Bydgoszcz-Warszawska
4 Włocławek-Okrzei
5 Toruń-Kaszownik
6 Toruń-Policja
7 Ciechocinek
8 Toruń-Koniczynka
9 Toruń
10 Grudziądz
11 Inowrocław Solankowa
12 mobilna
13 Lafarge
14 Kołuda Wielka
15 Włocławek Chełmicka

Zestawienie parametrów meteorologicznych mierzonych na stacjach automatycznych

0
0
Lp. Stacja Temp. Wilg. Ciśn. Prom. Opad Prędk.wiatru Kier.wiatru
1 Bory Tucholskie-Zielonka
2 Bydgoszcz-Pl. Poznański
3 Bydgoszcz-Warszawska
4 Włocławek-Okrzei
5 Toruń-Kaszownik
6 Ciechocinek
7 Toruń
8 Grudziądz
9 Inowrocław Solankowa
10 mobilna
11 Lafarge
12 Kołuda Wielka
13 Włocławek Chełmicka

Stacje