przejdź do treści | przejdź do menu


Pomiary automatyczne zanieczyszczeń powietrza w woj. kujawsko-pomorskim

Badania stężeń zanieczyszczeń w powietrzu prowadzi się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1032) dla następujących substancji: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, ozonu, pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2.5, tlenku węgla, benzenu oraz ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10. W województwie kujawsko – pomorskim w 2011 roku istniały 24 stacje pomiarowe, z których 16 należało do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a 8 do zakładów przemysłowych. Obecnie WIOŚ posiada 9 stacji automatycznych stacjonarnych (w tym 1 wyłącznie meteorologiczna) oraz 4 stacje kompaktowe typu airpointer (w tym 1 mobilna).

Ze wszystkich automatycznych stacji pomiarowych wyniki pozyskiwane są w trybie on-line. Stacje te są elementami Sieci Monitoringu Powietrza w województwie kujawsko - pomorskim. Wyniki pomiarów ze stacji automatycznych gromadzone są w bazie danych systemu CS5.

Uzupełnieniem pomiarów w stałych stacjach automatycznych są pomiary metodą pasywną prowadzone od 1996 roku oraz pomiary manualne. Wyniki pomiarów ze wszystkich stanowisk pomiarowych służą do wykonywania rocznych i pięcioletnich ocen jakości powietrza we wszystkich strefach województwa kujawsko - pomorskiego oraz sporządzania raportów o aktualnym stanie jakości powietrza. Wyniki przekazywane są również do bazy krajowej JPOAT, gdzie wykorzystuje się je do oceny jakości powietrza w kraju.

Wyniki pomiarów automatycznych są wynikami nie zweryfikowanymi. Podlegają one wielostopniowej weryfikacji w odpowiednich odstępach czasowych, tj. doba miesiąc, rok. Wyniki pomiarów parametrów meteorologicznych mają charakter poglądowy.Zestawienie substancji mierzonych na stacjach automatycznych

0
0
Lp. Stacja SO2 NO NO2 NOx CO O3 PM10 PM25 Hg gazowa
1 Bory Tucholskie-Zielonka
2 Bydgoszcz-Pl. Poznański
3 Bydgoszcz-Warszawska
4 Włocławek-Okrzei
5 Toruń-Kaszownik
6 Toruń-Policja
7 Ciechocinek
8 Toruń-Koniczynka
9 Toruń
10 Grudziądz
11 Inowrocław Solankowa
12 mobilna
13 Lafarge
14 Kołuda Wielka archiwum
15 Włocławek Chełmicka archiwum
16 Inowrocław Mątwy archiwum
17 Toruń Storczykowa archiwum

Zestawienie parametrów meteorologicznych mierzonych na stacjach automatycznych

0
0
Lp. Stacja Temp. Wilg. Ciśn. Prom. Opad Prędk.wiatru Kier.wiatru
1 Bory Tucholskie-Zielonka
2 Bydgoszcz-Pl. Poznański
3 Bydgoszcz-Warszawska
4 Włocławek-Okrzei
5 Toruń-Kaszownik
6 Ciechocinek
7 Toruń
8 Grudziądz
9 Inowrocław Solankowa
10 mobilna
11 Lafarge
12 Kołuda Wielka archiwum
13 Włocławek Chełmicka archiwum
14 Inowrocław Mątwy archiwum
15 Toruń Storczykowa archiwum

Stacje